Egoista Mag


                              Egoista Magazine
                              fashion Editor_ Rúben Moreira
                              photography_ Pedro Janeiro
                              http://www.rubenmoreira.co.uk/#923893/ANIMAL